Caodai.net (Pháp chánh truyền)

Đạo-Phục Của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài


ImageĐạo-Phục Của Hộ-Pháp

C.G. Đạo-Phục của Hộ-Pháp có hai bộ, một bộ Đại-Phục và một bộ Tiểu-Phục.


Bộ Đại-Phục, người phải mặc giáp, đầu đội Kim-Khôi toàn bằng Vàng, trên Kim-Khôi có thể Tam-Sơn, giống như cái chỉa ba ngạnh, chủ-nghĩa là Chưởng-Quản Tam-Thiên bên Tây-Phương Cực-Lạc. Chơn đi hia, trên chót mủi hia có chữ "Pháp", ngoài giáp thì choàng mãng bào, thế nào bên tả phải giáp, bên hữu thì mãng. Tay hữu (bên Đạo, nghĩa là bên Thượng-Phẩm) cầm Gián-Ma-Xử (thể, lấy Đời chế Đạo) còn tay tả (bên Thế, nghĩa là bên Thượng-Sanh) nắm sâu chuỗi 'từ-bi" (thể, lấy Đạo chế Đời) thành ra nửa Đời nửa Đạo. Ngang lưng cột dây lịnh sắc có ba màu Đạo (thể Chưởng-Quản Tam-Giáo nơi mình, nắm trọn Thể-Pháp và Bí-Pháp đặng qui-nhứt, cái mối dây lịnh sắc phải ngay chính giữa bụng.


Bộ Tiểu-Phục thì toàn bằng hàng vàng (màu Đạo), đầu đội Hổn-Ngươn-Mạo màu vàng, bề cao một tấc ngay trước trán chính giữa có thêu ba Cổ-Pháp của Tam-Giáo là Bình-Bát-vu, cây Phất-Chủ, và bộ Xuân-Thu, ngay trên ba Cổ-Pháp ấy có chữ "Pháp" lưng nịt dây lịnh sắc như Đại-Phục.


Khi ngồi Tòa-Tam-Giáo, thì mặc bộ Tiểu-Phục, còn Đại-Phục thì chỉ để ngự trên ngai mình.


Đạo-Phục Của Thượng-Phẩm

C.G. Đạo-Phục của Thượng-Phẩm cũng có hai bộ, một bộ Đại-Phục và một bộ Tiểu-Phục.


Bộ Đại-Phục thì toàn bằng hàng trắng, ngoài mặc áo lá màu xanh có viền chỉ kim-tuyến bạc. Đầu để trần, chơn đi giầy vô ưu màu trắng, trước mũi có chữ "Đạo ". Lưng buộc dây lịnh sắc y như của Hộ-Pháp song mối phải thả ngay bên hữu. Tay hữu cầm Long-Tu-Phiến (nghĩa là cây quạt kết đủ 36 lông cò trắng) trên đầu quạt ngay giữa có Phất-Chủ, (thể quạt đưa các chơn-hồn vào Tam-Thập Lục-Thiên, nghĩa là vào Thiên-vị) tay tả cầm sâu chuỗi Từ-Bi, (thể dâng Đạo vào cho Hộ-Pháp).


Bộ Tiểu-Phục cũng bằng hàng trắng, lưng cột dây lịnh sắc y như Đại-Phục, đầu đội Hổn-Ngươn-Mạo màu trắng, y như của Hộ-Pháp, ngay giữa trán có thêu chữ "Long-Tu-Phiến" ngay trên hình Long-Tu-Phiến co chữ "Đạo".


Khi đến Tòa-Tam-Giáo, thì phải mặc bộ Tiểu-Phục, còn Đại-Phục thì chỉ dùng khi đến ngự trên ngai mình.


Đạo-Phục Của Thượng-Sanh

C.G. Đạo-Phục của Thượng-Sanh cũng có hai bộ, một bộ Đại-Phục và một bộ Tiểu-Phục.


Bộ Đại-Phục cũng y như của Thượng-Phẩm, đầu bịt "Thanh-cân" nghĩa là: (một bao đảnh xanh), lưng mang dây Thần-Thông (nghĩa là một đường lụa đỏ) và nịt dây lịnh sắc y như của Hộ-Pháp và của Thượng-Phẩm, song mối phải thả ngay về bên tả. Nơi lưng giắt Thư-Hùng-Kiếm (thể tạo thế và chuyển thế) tay hữu cầm cây Phất-Chủ (thể, đưa thế vào cho Hộ-Pháp) tay tả nắm sâu chuỗi "Từ-Bi" (thể dâng Đạo cho Nhơn-Sanh), chơn đi giầy vô-ưu màu trắng, trước mũi có chữ "Thế".


Bộ Tiểu-Phục cũng y như của Thượng-Phẩm, song ngay trước mão chính giữa có thêu Thư-Hùng-Kiếm và Phất-Chủ, ngay trên hình Thư-Hùng-Kiếm và Phất-Chủ có chữ "Thế", lưng cột dây lịnh sắc như Đại-Phục.

Khi đến Tòa-Tam-Giáo, thì phải mặc bộ Tiểu-Phục, còn Đại-Phục thì chỉ khi đến ngự trên ngai mình.


Đạo-Phục Của Thập-Nhị Thời-Quân

Đạo-Phục của Thập-Nhị Thời-Quân có hai bộ, một bộ Đại-Phục và một bộ Tiểu-Phục.


Bộ Đại-Phục toàn bằng hàng trắng, cổ trịt viền chỉ Kim-Tuyến bạc. Đầu đội mão quạ cũng bằng hàng trắng, lưng nịt dây lịnh sắc theo chi mình mà thả mối, chơn đi giầy vô-ưu màu trắng.


Bộ Tiểu-Phục cũng toàn bằng hàng trắng. Lưng nịt dây lịnh sắc như Đại-Phục. Đầu đội mão cũng như Tiểu-Phục của Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm và Thượng-Sanh, tùy theo chi mình mà để Cổ-Pháp, chơn đi giầy vô-ưu màu trắng.


Khi Hành-Chánh thì mặc bộ Tiểu-Phục, còn Đại-Phục thì khi Đại-Lễ. Còn nhiều vị Chơn-Quân khác hoặc đã đến rồi hoặc chưa đến, mà Đạo-Phục còn để tạm hay là Thầy chưa quyết-định, sau sẽ giải rõ.


Đạo-Phục Của Bảo-Văn Pháp-Quân

C.G. - Bộ Đại-Phục Của Văn-Pháp toàn bằng hàng trắng, đầu đội Nhựt-Nguyệt-Mạo (1) như các Chức-Sắc nơi Hiệp-Thiên-Đài, song hai bên ngay chính giữa có kết một bông sen năm cánh, trên mỗi bông thì thêu Thiên-Nhãn Thầy ngay đường giữa trước mão cũng kết một bông sen nhưng khỏi thêu Thiên-Nhãn. Cả thảy là ba bông sen trên mão.


Lưng đai Bạch-Tuyết Thần-Quang bằng hàng trắng, bề dài ba thước ba tấc ba phân; bề ngang ba tấc ba phân ba ly, buộc mối chừa ra trước thế nào đủ thắt một bông sen năm cánh.


Chơn đi giầy vô-ưu cũng bằng hàng trắng, trước mũi mỗi chiếc cũng có một bông sen nhỏ hơn một thí.(1) Y theo Thánh Giáo ngày 13 Mars 1931 của Lục-Nương Diêu-Trì cung dạy về mão của Thập-Nhị Thời-Quân thì cái vòng tròn úp lên đầu đội là "Thế Nhựt-Hình" còn hình bán nguyệt của mão là "Thế Nguyệt-Tượng". Vậy thì gọi là Nhựt-Nguyệt-Mạo.Đạo-Phục Của Bảo Sanh-Quân

C.G. - Bộ Đại-Phục Của Bảo Sanh-Quân toàn bằng hàng trắng. Đầu đội Nhựt-Nguyệt-Mạo (1) như các Chức-Sắc nơi Hiệp-Thiên-Đài, ngay giữ mão từ ba phân lên 4 phân thêu một Thiên-Nhãn; hai bên mão thêu hai Thiên-Nhãn nữa, cả thảy là ba. Vòng theo vành mão cột một sợi dây Tiên-Thằng, (bề ngang tám phân, bề dài hai thước) buộc thế nào chừa Thiên-Nhãn ngay giữa mão ra, cho hai mối thòng xuống hai bên vai. Lưng đai Song-Quang Thần-Thông, nghĩa là một đường lụa trắng, kết hai bên hông hai vòng vô vi.


Chơn đi giầy vô-ưu cũng bằng hàng trắng.


CHUNG