Caodai.net (kinh Thế đạo)

Kinh Thuyết Pháp

 

Lưu ý : Bạn đọc có thể tải toàn bộ về máy nhà qua đường dẫn dưới đây :

 

(Giọng Nam Xuân)

(Vị thuyết pháp và đồng nhi đọc)


Trường phổ tế khó khăn lắm nỗi ,

Cậy Thánh tâm sửa đổi tánh phàm .

Dìu đời với sức không kham ,

Mượn quyền thuyết pháp đặng làm cơ quan .

Đại Từ Phụ hồng ân rưới khắp ,

Trợ giúp con đặng lập nên công .

Muốn cho thiên hạ đại đồng ,

Lấy câu cứu khổ dụ lòng thương sanh .

Nguyện lời nói biến hình bác ái ,

Nguyện chí thành sửa máy tà gian .

Nguyện cho khí tịnh thần an ,

Nguyện xin thính giả hiểu đàng chơn tu .

Nguyện các Ðấng đang chầu Bạch Ngọc ,

Giúp thông minh làu thuộc văn từ .

Cảm quang diêu động lòng tu ,

Khai cơ giải thoát mở tù Phong Đô .


Niệm 1 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát


Để tải về máy nhà tất cả những bài kinh : thế đạo, thiên đạo, đại đàn vía đức Chí Tôn và Phật mẫu... bạn có thể vào trang download của caodai.net, tại đây >>>