Thành phần tân HT của ĐĐTKPĐ Toà thánh Tây Ninh

 Tin Tây Ninh ngày 25/9/2008

Image

Sau khi tổ chức buổi lễ long trọng ngày 5/9/2008 để tiếp nhận Bản Hiến Chương ĐĐTKPĐ (Cao Đài TTTN) năm Đinh Hợi 2007, Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh đã không bỏ mất thì giờ triệu tập ngay một Đại Hội Hội Thánh với mục đích là để thi hành một số điều khoản mới mà bản Hiến Chương đã qui định.

Đại Hội Hội Thánh nói đây được tổ chức tại Hội Trường Thống Nhất trong Nội ô TTTN vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/9/2008 (âm lịch 25/8 Mậu Tý), mục đích là triển khai thực hiện các Điều 16, 17, 19, 20 và 22 liên quan đến việc tổ chức hành chánh đạo tại trung ương và địa phương.

Thành phần Chức Sắc tham dự hiện diện gồm có :

- Chức Sắc trong nguyên Hội Đồng Chưởng Quản có 51 vị (37 Nam và 14 Nữ)

- Chức Sắc trong Nội ô Tòa Thánh có 68 vị (39 Nam và 29 Nữ)

- Chức Sắc ở địa phương có 79 vị (66 Nam và 13 Nữ)

Tổng cộng Chức Sắc Nam Nữ hiện diện tại Đại Hội Hội Thánh là 198 vị Nam Nữ.

Phẩm cấp của quý vị Chức Sắc thuộc Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện và Nhạc lễ là từ hàng phẩm Giáo Hữu và tương đương trở lên.

Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chủ Tọa Đại Hội, đọc và giải thích các Điều 16, 17, 19, 20 và 22 trong Bản Hiến Chương 2007, nhấn mạnh đến điểm chính là Đại Hội cần suy xét nghiêm chỉnh để công cử các Chức Sắc có đầy đủ kinh nghiệm đạo đức và khả năng hầu lảnh đạo Hội Thánh từ nay về sau. Có tất cả 34 ý kiến đóng góp trong Hội nghị, thảo luận rất sôi nỗi , và cuối cùng Ngài Đầu Sư Thương Tám Thanh giới thiệu thành phần Chức Sắc lãnh đạo Hội Thánh, tiếp đến là thành phần 3 Chánh Phối Sư nam, 1 Chánh Phồi Sư nữ, và sau cùng là thành phần điều khiển Cửu Viện Nam Nữ. Danh tánh quý vị Chức Sắc này như sau :

1. Lảnh đạo Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài là Thường Trực Hội Thánh, thành phần gồm :

  • Đầu Sư Thượng Tám Thanh, thế danh Nguyễn Thành Tám, sinh năm 1936 (73 tuổi) tại Thanh Vĩnh Đông, Tân An, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, là CHƯỞNG QUẢN.

  • Nữ Đầu Sư Hương Nhìn, thế danh Huỳnh Thị Nhìn, sinh năm 1926 (83 tuổi) tại Phước Chỉ, Tây Ninh, hiện ngụ tại Nội ô  TTTN, là PHÓ CHƯỞNG QUẢN CTĐ NỮ

  • Cải Trạng Lê Minh Khuyên, sinh năm 1927 (82 tuổi) tại Bình Khánh, TP. HCM, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, là PHÓ CHƯỞNG QUẢN PHÁP LUẬT HTĐ

2. Ba Chánh Phối Sư Nam Thái, Thượng, Ngọc, điều hành Cửu Viện :

  • Phối Sư Thượng Nguyên Thanh, thế danh Dương Thành Nguyên, sinh năm 1925 (84 tuổi) tại Hòa Hội, Tây Ninh, hiện ngụ tại Ninh Hòa, Tây Ninh, làm QUYỀN THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ.

  • Phối Sư Ngọc Thưởng Thanh, thế danh Võ Văn Thưởng, sinh năm 1934 (75 tuổi) tại Gia Bình, Tây Ninh, hiện ngụ tại Ninh Lộc, Tây Ninh, làm QUYỀN NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ.

  • Phối Sư Ngọc Lộc Thanh, thế danh Chung Hưởng Lộc, sinh năm 1928 (81 tuổi) tại Bình Thạnh, Tây Ninh, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, làm QUYỀN THÁI CHÁNH PHỐI SƯ.

3. Cửu Viện Nam Phái :

PHÁI THÁI :

1.       Phối Sư Ngọc Có Thanh, thế danh Nguyễn Văn Có, sinh năm 1930 (79 tuồi) tại Nhật Ninh, Long An, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, làm THƯỢNG THỐNG HỘ VIỆN.

2.       Phối Sư Thái Vân Thanh, thế danh Hà Thanh Vân, sinh năm 1946 (63 tuổi) tại Cẩm Giang, Tây Ninh, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, làm THƯỢNG THỐNG LƯƠNG VIỆN.

3.       Giáo Sư Thái Xê Thanh, thế danh Võ Văn Xê, 80 tuổi, cựu Tổng Giám Ban Kiến Trúc Tòa Thánh, hiện ngụ tại Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh, làm QUYỀN THƯỢNG THỐNG CÔNG VIỆN.

PHÁI THƯỢNG :

1.       Phối Sư Thượng Bảy Thanh, thế danh Huỳnh Công Bảy, sinh năm 1927 (82 tuổi) tại Phước Chỉ, Tây Ninh, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh, làm THƯỢNG THỐNG HỌC VIỆN.

2.       Giáo Sư Thái Lộc Thanh, thế danh Lưu Tấn Lộc, sinh 1926 (83 tuổi) tại Cà Mau, hiện ngụ tại Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh, làm QUYỀN THƯỢNG THỐNG Y VIỆN.

3.       Giáo Sư Ngọc Lớn Thanh, thế danh Đặng Văn Lớn, sinh năm 1941 (68 tuổi) tại Gia Lộc, Tây Ninh, hiện ngụ tại Thái Bình, châu thành Tây Ninh, làm QUYỀN THƯỢNG THỐNG NÔNG VIỆN.

PHÁI NGỌC :

1.       Giáo Sư Thượng Cảnh Thanh, thế danh Nguyễn Minh Cảnh, sinh năm 1927 (82 tuổi) tại Cao Miên, hiện ngụ tại Trường Hòa, Tây Ninh, làm QUYỀN THƯỢNG THỐNG HÒA VIỆN.

2.       Phối Sư Ngọc Đề Thanh, thế danh Phan Văn Đề, sinh năm 1926 (83 tuổi) tại Long Chữ, Tây Ninh, hiện ngụ tại Long Thành Trung, Tây Ninh, làm THUỢNG THỐNG LẠI VIỆN.

3.       Giáo Sư Ngọc To Thanh, thế danh Phạm Văn To, sinh năm 1946 (63 tuổi) tại Trường Hòa, Tây Ninh, hiện ngụ tại Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, làm QUYỂN THƯỢNG THỐNG LỄ VIỆN.

 

NỮ PHÁI CỬU TRÙNG ĐÀI

Về chức vụ Nữ Chánh Phối Sư, có 2 vị Nữ Phối Sư được giới thiệu nhưng xin từ khước vì lý do sức khỏe, và vì không còn ai giới thiệu nữa nên Bà Nữ Đầu Sư Hương Nhìn, Phó Chưởng Quản đặc trách nữ phái, đành lảnh phần kiêm nhiệm chức vụ Nữ Chánh Phối Sư, và điều hành Cửu Viện Nữ Phái.

Cửu Viện Nữ Phái :

1.       Hòa Viện : Giáo Sư Hương Xuân (Thái Thị Xuân), sinh năm 1944 (65 tuổi) tại Cát Trinh, Bình Định, hiện ngụ tại Hiệp Ninh, Tây Ninh.

2.       Lại Viện : Giáo Sư Hương Đắt (Huỳnh Kim Đắt), sinh năm 1945 (64 tuổi) tại An Thới Đông, Gia Định, ngụ tại Thị Trấn Hòa Thành, Tây Ninh  

3.       Lễ Viện :  Phối Sư Hương Lân (Nguyễn Thị Lân), sinh năm 1928 (81 tuổi) tại Bình Khê, Bình Định, hiện ngụ tại Nội ô Tòa Thánh.

4.       Hộ Viện : Giáo Sư Hương Xuân kiêm nhiệm

5.       Lương Viện : Phối Sư Hương Hân (Phan Kim Hân), sinh năm 1930 (79 tuổi) tại Chợ Mới, Long Xuyên, hiện ngụ tại Hiệp Ninh, Tây Ninh.

6.       Công Viện : Giáo Sư Hương Đấm (Nguyễn Thị Đầm), sinh năm 1939 (70 tuổi) tại Thạnh Phú, Bến Tre, hiện ngụ tại Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh.

7.      Học Viện : Giáo Sư Hương Hương (Văn Kim Hương), sinh năm 1942 (67 tuổi) tại Long Thành, Tây Ninh, hiện ngụ tại Hòa Thành, Tây Ninh.

8.      Y Viện : Giáo Sư Hương Ái (Bùi Thị Ái), sinh năm 1935 (74 tuổi) tại Tân Thanh Bình, Bến Tre, hiện cư ngụ tại Long Thành Trung, Tây Ninh.

9.       Nông Viện : Giáo Sư Hương Đạt (Huỳnh Thị Ngọc Đạt), sinh năm 1938 (70 tuổi) tại Phố Châu, Quảng Ngãi, hiện ngụ tại Ninh Sơn, Tây Ninh.

Các vị Phụ Thống sẽ do vị Thượng Thống đề nghị lên Hội Thánh bổ nhiệm, và nếu là Phối Sư thì là Thượng Thống, nếu là Giáo Sư thì là Quyền Thượng Thống.

Tất cả Chức Sắc nhân sự nêu trên đều được Hội Nghị nhứt trí chấp thuận 100% . Danh sách này sẽ được Hội Thánh đăng ký với Chính Phủ, các Thành Phố và các Tĩnh, để hoạt động.

Sau cùng, Cải Trạng Lê Minh Khuyên và Đầu Sư Thượng Tám Thanh có nhắc lại về việc Cửu Viện trước đây quý vị tiền bối của Đạo muốn thống nhứt  nam chánh nữ phó, và Phước Thiện cũng là Phó, nên việc này sẽ đưa vào qui chế cần bổ sung đề cho guồng máy Đạo được trôi chảy và phù hợp thánh ý của các bậc tiền bối của Đạo.

Đại Hội Hội Thánh bế mạc vào lúc 11g20 cùng ngày./.