Thêm một nghiên cứu gia về tôn giáo Cao Đài tại Bangladesh

(Tin Dhaka, Bangladesh, 22/4/2010)

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2010, Hội Đồng Khoa của Viện Đại Học Dhaka, Bangladesh, đã đồng thanh chấp thuận cấp văn bằng Thạc Sĩ (Master of Philosophy) cho một sinh viên của Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới, căn cứ theo lời đề nghị chấp thuận của Ủy Ban Thi Cử của Viện. Sinh viên này tên là Shaikh Farid, và đề tài luận án là “Đạo Cao Đài: một tôn giáo hòa đồng ở Việt Nam”.


Đươc biết hiện nay tại Viện Đại Học Dhaka ở Bangladesh, Phân Khoa Tôn Giáo Thế Giới, môn học Cao Đài được giảng dạy song song với các tôn giáo lớn khác như Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo.


Sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 Cử Nhân bắt đầu học môn Cao Đài, và hai Giáo Sư phụ trách là Jahangir Alam và Shaikh Farid.


Năm nay lớp học có tất cả 44 sinh viên, GS Farid chuyên phụ trách giảng dạy về Thần học và Triết Lý của Đạo Cao Đài, còn GS Alam giảng về Lịch Sử và Cơ cấu tổ chức.


Các Sinh Viên học về môn học Cao Đài phải học qua các đề tài sau đây :


 1. Những nét đại cương về Đạo Cao Đài: Nguyên tắc cơ bản của tôn giáo, cơ cấu tổ chức Đạo Cao Đài, nguyên tắc cầu phong và thụ phong Chức Sắc, tại sao thờ Thiên Nhãn.
 2. Nguồn gốc lịch sử Đạo Cao Đài: tại sao có sự xuất hiện của Đạo Cao Đài, môi trường xã hội vào thời kỳ thành lập tôn giáo Cao Đài; Đạo Cao Đài là một tôn giáo bản địa xuất phát từ Việt Nam; Đức Ngài Ngô Minh Chiêu và trường phái vô vi; Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc với trường phái phổ độ; vấn đề cơ bút trong Đạo Cao Đài.

 

Sau khi thụ huấn xong phần lý thuyết, các sinh viên phải qua một kỳ thi cuối khóa để lên lớp, và một số câu hỏi thi như sau:


 1. Hãy thẩm định môi trường văn hóa Việt Nam khi Đạo Cao Đài được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 20.
 2. Đạo Cao Đài được ứng hiện vào năm 1921, nhưng căn nguyên tôn giáo đã có từ xưa. Hãy giải thích dưới khía cạnh lịch sử.
 3. Hãy phân tích sự đóng góp của Đạo Cao Đài trong việc thiết lập một sự sống trật tự mới.
 4. Bạn có nghĩ rằng Đạo Cao Đài là một tôn giáo bản địa của Việt Nam? Trong mối tương quan này, hãy giải thích vắn tắt vai trò của Thần linh học trong Đạo Cao Đài.
 5. Hãy giải thích bản chất và đặc điểm của Đạo Cao Đài.
 6. Bạn hiều thế nào về thời điểm Tam Kỳ Phổ Độ? Làm thế nào cho thái độ hòa bình và đoàn kết được đm bảo?
 7. Những đặc điểm nào hay phần nào làm cho bạn thích thú nhứt về Đạo Cao Đài? Hãy giải thích lý do tại sao?
 8. Hãy giải thích lý thuyết của Đạo Cao Đài liên quan đến sự thuần nhứt nguyên thủy.
 9. Hãy chọn 2 trong các đề tài dưới đây và chú giải:

Thiên Nhãn

Quyền công cử và cầu phong của Chức Sắc Cao Đài

Cơ cấu của Đạo Cao Đài

Nền tảng cơ bản của Đạo Cao Đài


Để tìm hiểu thêm về tôn giáo Cao Đài, chúng tôi nhận được tin là một số Huynh Tỷ thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Cao Đài Hải Ngoại lúc trước đã đồng ý mời một Phái Đoàn gồm Giáo Sư và Sinh viên Bangladesh đến viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh nhân dịp Lễ Vía Đức Phật Mẫu vào rằm tháng 8 âm lịch sắp đến. Hy vọng có một vài đồng đạo hay các thanh niên nam nữ của Đạo ở hải ngoại muốn trao đổi học hỏi thêm về giáo lý Cao Đài sẽ cùng tham gia Phái Đoàn viếng thăm này.


BBT (Avril 2010)